Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Mes, UAB „Utenos Indra“ (toliau – UAB „Utenos Indra“ arba mes), patvirtiname, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – Mūsų klientams – bei kitiems duomenų subjektams (toliau – duomenų subjektai), todėl mes įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis.

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių. Kad galėtume vykdyti savo įsipareigojimus, mums reikia tam tikrų asmens duomenų. UAB „Utenos Indra“ įsipareigoja rinkti ir tvarkyti asmens duomenis tik tada ir tik tiek, kiek tai yra būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti.

Kokiu tikslu renkami (tvarkomi) asmens duomenys?

Duomenų subjektų asmens duomenys renkami, kad būtų pagreitinta svetainėje vykdoma paieška, tinkamai suteiktos spaudos paslaugos ir atlikti su tuo susiję veiksmai.

Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

A.    Prašydami Jūsų sutikimo tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, mes renkame šiuos Jūsų duomenis: vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (adresą), telefono numerį, elektroninio pašto adresą.

B.    Bendraudami su Jumis telefonu, mes naudojame Jūsų telefono numerį.

C.    Sudarydami ir vykdydami sutartis, mes naudojame šiuos Jūsų duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, gyvenamąją vietą (adresą), telefono numerį, elektroninio pašto adresą, sutarties sudarymo datą, informaciją apie įmoką ir jos mokėjimo terminus.

Kam teikiame Jūsų duomenis?

UAB „Utenos Indra“ įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos ir neatskleisti jokios su asmens duomenimis susijusios informacijos. Tokia prievolė kyla iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Reglamento nuostatų. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jums paprašius arba atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pavyzdžiui, lizingo bendrovėms, bankams, kitoms finansų institucijoms.

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

Mūsų surinkti Jūsų asmens duomenys saugomi popierinėse laikmenose ir mūsų informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja šių duomenų tvarkymo tikslai arba numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Pagal mūsų praktiką asmens duomenys saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami arba nuasmeninami taip, kad nebūtų įmanoma identifikuoti asmens tapatybės.

Mes nesaugome nebeaktualios arba nereikalingos informacijos ir užtikriname, kad informacija apie duomenų subjektus būtų nuolat atnaujinama ir teisinga.

Informacija taip pat saugoma tam, jog, prireikus, mes galėtume Jums suteikti reikiamus duomenis, kad turėtume tinkamą mūsų ir Jūsų santykių istoriją bei galėtume atsakyti į visus su Jūsų ir mūsų bendradarbiavimu susijusius klausimus.

Tvarkomi duomenys bus saugomi 3 (trejus) kalendorinius metus nuo sutikimo gavimo momento. Maketai saugomi priklausomai nuo jų rūšies: knygos – 3 m., vizitinės, lankstinukai, brošiūros ir pan. – 2 metus, politinė reklama ir agitaciniai straipsniai – 1 metus, švenčių ir proginiai maketai – savaitę laiko. Asmens duomenys bus tvarkomi tik tol, kol galios sutikimas, kurio pagrindu tarp mūsų yra atsiradę teisiniai santykiai. Jam pasibaigus ar jį nutraukus, visi asmens duomenys, įskaitant ir visas galimas kopijas, bus sunaikinti.*
*Pakartotinos gamybos atveju, sutikimas automatiškai pratęsiamas anksčiau nurodytam laikotarpiui.

Kaip saugome Jūsų duomenis?

Užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą mums labai svarbu. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes įgyvendiname atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Tvarkydami asmens duomenis:

– laikysimės galiojančių teisės aktų reikalavimų;

– juos tvarkysime teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais;

– sieksime, kad netikslūs asmens duomenys, esant reikalui, būtų tikslinami, pildomi, o numatytais atvejais – ir naikinami;

– saugosime tiek ir tokia forma, kad subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina siekiant tų tikslų, kuriems duomenys yra renkami, tvarkomi ir saugomi;

– neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir jų neviešinsime, nebent teisės aktų bei šios privatumo politikos nustatytais atvejais.

Kas yra slapukai?

Interneto svetainės slapukai (angl. cookies) – tai itin nedidelės apimties tekstiniai failai, atsiunčiami ir laikinai įrašomi į lankytojo įrenginio, kuriuo naršoma svetainėje, standųjį diską. Slapukai padeda atpažinti lankytoją (jo įrenginį), kitą kartą apsilankiusį svetainėje, leidžia išsaugoti jo naršymo istoriją, parinktis, pagerinti interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukai nėra virusai. Slapukų naudojimas yra visiškai saugus įrenginiams ir informacijai, esančiai juose. Priklausomai nuo naršyklės, ši informacija talpinama arba nedideliuose atskiruose failuose arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukai gali būti teikiami, tik jei tą leidžia Jūsų įrenginio nustatymai.

Slapukų naudojimas svetainėje www.indra.lt.

UAB „Utenos Indra“ svetainėje slapukai naudojami tam, kad būtų nustatyta, ar asmenys iš Jūsų įrenginio jau lankėsi mūsų svetainėje, atliktiems veiksmams (pavyzdžiui, svetainės kalbos pasirinkimas) įsiminti, Jums aktualiausiai informacijai pateikti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti.

Savo duotą sutikimą bet kada galite atšaukti pakeitę savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba išjungti (įjungti) juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norėdami nustatyti reikiamas (norimas) slapukų parinktis, naudokitės interneto naršyklių pagalbos funkcijomis. Informaciją, kaip tą padaryti, galite rasti naršyklių pagalbos puslapiuose.

Mūsų svetainėje naudojami slapukai:

Slapukas Aprašas Galioja
session cookie Sesijos metu suteikia galimybę vartotojui greičiau naršyti puslapyje 1 mėnuo po naršyklės uždarymo
s_cc Fiksuoja lankomumo statistiką Iškart po naršyklės uždarymo
s_ev21 Fiksuoja lankomumo statistiką 5 metai po naršyklės uždarymo
s_sq Fiksuoja lankomumo statistiką Iškart po naršyklės uždarymo